Banc d'adn població general de catalunyaBanc d’ADN Poblacional

Projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Moret i Marguí per a la memòria de la població per a crear una plataforma tecnològica destinada a rebre, processar, emmagatzemar i gestionar mostres d’ADN de la població catalana general amb la finalitat de fer-les accessibles a la comunitat científica per a facilitar i promoure la investigació sobre l’evolució humana i la diversitat genètica/genòmica relacionada amb la gènesi de la malaltia i el seu tractament.

Objectius

El banc d’ADN de Catalunya tindrà la seu central a la ciutat de Barcelona (al Parc Científic de Barcelona (PCB) depenent jurídicament de la Universitat de Barcelona) i té com objectius:

 • gestionar i coordinar la recollida i transport de mostres de les diferents zones de Catalunya a la seu central del banc, a través de la col.laboració amb les institucions sanitàries regionals i locals.
 • processar les mostres rebudes: extracció de l’ADN, quantificació i aliquotació.
 • gestionar el sistema d’emmagatzematge i tractabilitat de les mostres.
 • realitzar i gestionar l’emmagatzematge de la informació fenotípica i sanitària de cada mostra.
 • gestionar les sol·licituds de mostres d’ADN emmagatzemades al BPCADN.
 • vetllar pel compliment de les regulacions ètiques i legals vigents relatives a biobancs.
 • realitzar el control de qualitat de les mostres processades i emmagatzemades al BPCADN.

Col·laboració amb centres i institucions sanitàries.

Amb l’objectiu de garantir la representativitat de totes les comarques i zones rurals i d’incrementar el nombre de mostres disponibles, el BPCADN establirà convenis de col·laboració amb els centre sanitaris i hospitalaris comarcals de tot el territori català.

Protocol de funcionament

Finalitat

Servei de suport a la investigació mitjançant la recollida i gestió de mostres d’ADN d’individus residents a Catalunya per a promoure la recerca en:

Evolució humana

Cerca de gens relacionats amb malalties o a la seva protecció

Determinació de l’ambient en determinades malalties

Gens condicionants de l’eficàcia /resistència a tractaments específics

Benificiaris

Servei de suport a la investigació mitjançant la recollida i gestió de mostres d’ADN d’individus residents a Catalunya per a promoure la recerca en:

Tota la informació recollida o generada pel l’ADNCAT quedarà protegida per la legislació vigent (Llei orgànica 15/1999 i Llei 41/2002).

Materials i humans

El banc d’ADN disposarà de:

 • Un pressupost anual de funcionament que serà revisat al final de cada exercici i aprovat per una representació dels organismes fundadors (Dep UB i Fundació)
 • La plantilla necessària per a desenvolupar es seves funcions
 • Els espais i medis tècnics adequats (inventari actualitzat i activitats de manteniment dels equips)
 • El banc podrà participar en projectes i contractes d’investigació, assessoria o consultories, i activitats formatives.

Funcions del Director Científic

 • Organitzar i coordinar les activitats de l’ ANDCAT i establir els objectius d’investigació.
 • Representar a l’ADNCAT.
 • Dirigir els recursos humans del banc.
 • Autoritzar i gestionar despeses.
 • Determinar les necessitats d’equipament futur en funció de les innovacions tecnològiques.
 • Presentació de resultats i documentació al Consell Assessor.
 • Garantir un òptim nivell de qualitat dels serveis oferts pel banc.
 • Vetllar pel compliment de la normativa de seguritat i salut laboral.
 • Fomentar mesures de gestió mediambiental.
   

Tipus de mostres i procediment d’obtenció

El CATADN oferirà mostres d’ADN i informació rellevant per a la salut i hàbits de vida provenets de donants voluntaris .

L’obtenció de l’ADN es farà a partir de mostres de sang mitjançant tècniques usuals en biobanks.

La recollida de mostres de sang es realitzarà en centres de salut comarcals i regionals previ l’establiment de convenis de col.laboració, juntament amb informació fenotípica (qüestionari) i el consentiment informat.

Les mostres de sang seran enviades al banc per transport urgent i d’acord amb les normatives legales vigents. El banc processarà i emmagatzemarà les mostres i la informació fenotípica per un període mínim de cinc anys.

La informació associada a cada mostra es registrarà a la Agència Oficial del Protecció de Dades i quedarà protegida d’acord amb la legislació vigent.